Värdet av ett levande kulturarv.

En kidnappad symbolvärld.

Med anledning av ett
tidigare inlägg om hur den politiska korrektheten farit fram över de fornnordiska gudasagorna känner jag mig manad att utveckla mitt resonemang kring farorna med att överlåta historien till dem som vill använda den i dolska syften.

Jag känner vrede när jag ser hur vissa element i vårt samhälle, sådana som Josh skulle benämna ”mentala kalhyggen” roffar åt sig symboler och personligheter ur vår historia och gör dem till sina. 

Detta gör mig som sagt vred, men vad som gör mig förtvivlad är när alla välvilliga idioter som vill visa sin avsky mot dessa motbjudande grupperingar väljer att misstänkliggöra de historiska symbolerna och personligheterna, istället för att agera mot dem som lägger beslag på dem.

Istället för att skänka Tors hammare, Karl XII, nationaldagen, ja till och med nationalsången och den svenska flaggan, åt dessa antidemokratiska element som hyllar allt annat än den nordiska frihet som vi besjunger i Dybecks nationalhymn, istället för att skänka alla dessa svenska symboler till dem som vill vårt land ont, borde vi betrakta dem som en del av vårt gemensamma arv. 

Genom att ta avstånd från dem ger vi kalhyggena tillgång till en suggererande symbolvärd de inte skulle vara mäktiga att åstadkomma själva, samtidigt som vi berövar den övriga befolkningen delar av dess kulturarv, samt opolitiska symboler att sluta upp kring.

Att vissa symboler - svastikan är det mest talande exemplet - för alltid blivit stigmatiserade, är självklart, i och med att de tagits upp av någon specifik politisk rörelse som fått alltför stort inflytande. Att svastikan skulle kunna rentvås från sina bruna konnotationer känns ungefär lika troligt som att Hammaren och skäran kommer att kunna brukas som symbol för vänskapen mellan Druider och snickare. Att svastikan gått förlorad ur sin forntida kontext är dock inte ett argument för att överlåta resten av den fornnordiska symbolrepertoaren åt antidemokrater.

De allvarliga konsekvenserna.

Rasism och främlingfientlighet är viktiga problem, liksom segregering och utanförskap. Alltsammans kan emellertid ses som symptom på en betydligt mer djupgående identitetsproblematik, dels hos de rotlösa etniska svenskar som söker sin kulturella tillhörighet i ett land som förändrats till oigenkännlighet från den tid då deras far- och morföräldrar föddes, dels för de invandrade grupper från andra delar av världen, trygga i sin kulturella identitet men osäkra inför det nya land i vilket de ska försöka bygga sin framtid. 

Sorgligt är det att det vanliga i Sverige idag tycks vara att betrakta rasism och integrationsproblem som två isolerade företeelser – utan någon koppling till varandra och utan några underliggande orsaker. På sin höjd görs någon halvhjärtad ansats att förklara motsättningarna med gammal marxistisk skåpmat och ”det kapitalistiska samhällets strukturella ojämlikhet”.

Det som de självutnämnda ”antirasisterna” i sin filantropiska strävan inte inser är att deras ständiga utfall mot den svenska nationella identiteten (den må vara en social konstruktion eller inte) snarast verkar kontraproduktivt både vad gäller bekämpandet av den svenska inskränktheten och vad gäller integrerandet av nyanlända grupper i det svenska samhället.

Låt oss bejaka de positiva aspekterna av den svenska nationella identiteten på samma gång som vi tar avstånd från dess mindre tilltalande sidor. Att lära av historien innebär inte att ta avstånd från allt i det förflutna, utan att dra lärdom från de bitar som ter sig osympatiska för att slippa begå samma misstag om och om igen och sedan ta med sig mer fruktbara komponenter i skapandet av framtiden. 

Väljer vi bort historien kommer någon annan att göra den till sin och finns det inga andra uttolkare kommer han eller hon att ha tolkningsföreträde. Detta hände i Tyskland under första halvan av 1900-talet.


Chokladfejdens postludium.

Så passerade ännu en jul, enligt västerländsk tideräkning den tvåtusen och sjätte sedan frälsarens födelse och dock känns tusenårsriket mer fjärran än någonsin. Ett på konstgjord väg upphettat klimat medförde inte bara barmarksjul utan även värmerekord för årstiden på många håll. I östafrika mynnade groende motsättningar av politisk, religiös och etnisk karaktär slutligen ut i öppna stridigheter när Etiopiens flygvapen gick till angrepp mot Somaliska städer och byar.

Själva firandet bjöd dock, sedan den bistra yttervärlden med viss ansträngning lyckats förträngas, på en rad ljuspunkter. I föräldrahemmets sköte förtärdes hämningslösa kvantiteter stabbig julmat (av svenska råvaror – med undantag för grötriset), till tonerna av värdig julmusik signerad herrar J.S Bach och G.F. Händel – dvs en ljudkuliss så fjärran från butikskedjornas snart sönderspelade exemplar av storsäljaren ”Absolute christmas” som man kan komma.

Aladdinasken fanns naturligtvis flerfaldigt till städes (den tycks omöjlig att undslippa) och kampen om de orättfärdigt baktalade chokladpralinerna
Körsbär i likör vidtog. Nämnda pralin är ju som bekant den enda som gör asken acceptabel.

Då mitt bloggupprop till pralinens försvar tycks ha kommit till allmän kännedom vidtog somliga i min närmaste krets åtgärder och till min stora glädje fann jag vid julklappsutdelningen att ett av paketen under den minimala julgranen rymde en chokladask med enbart körsbär i likörpraliner (dock inte av samma märke som någon tipsade mig om i kommentarerna till det tidigare inlägget). Dessa har ännu inte avsmakats men tanken tilltalade mig oerhört.

Dock måste jag tillstå att något av pralinens i fråga charm försvann när den berövades sitt plebejiska sammanhang. I Aladdinasken höjde sig Körsbär i likör över sin fadda omgivning och åtnjöt således en viss stjärnstatus. I den nya asken stirrar körsbärspralinerna stumt upp mot mig i sina militäriskt räta led som en hjärntvättad folkmassa.

Slutsatsen står emellertid uppenbarad för mig som vore den skriven i eldskrift: Körsbär i likör behövs i Aladdinasken!

Vi som gillar pralinen ifråga behöver den torftigare omgivningen i asken för att fullt ut kunna njuta av våra favoriter, och ni som inte tycker om dem behöver dem istället för att era egna favoritpraliner skall kunna avteckna sig i relief gentemot just dessa. Kanske är just kontrasterna Aladdinaskens styrka, framför den nivellerade och slätstrukna kusinen Paradis.


Gudaskymning!

Förnekandet av ett förflutet.

I Sverige är det sedan länge trendigt att ta avstånd från och förneka allt som tidigare påståtts vara svenskt och inhemskt. Tanken att någonting förutom den socialdemokratiska folkhemsmodellen skulle ha sitt ursprung innanför det nuvarande rikets gränser är uppenbarligen oerhört stötande för vissa personer och den som framför dylika påståenden översköljs ofta med glåpord och anklagelser om rasism/nazism med flera ideologiska tillmälen.

Den här tendenser har något tiotal år på nacken. Jag minns hur under min egen skoltid föreläsere åkte runt och predikade invandringens välsignelse för att stävja de rasistiska strömningar som florerade bland ungdomar på 90-talet. Tanken var god men strategierna besynnerliga. En vanlig typ av argumentation gick ut på att rasister är dumma i huvudet eftersom köttbullar och kåldolmar i själva verket kommer från Turkiet.

Det var som att man ville få rasisterna att tänka om genom att på något sätt bevisa för dem att Sverige inte fanns. Eller ville man få de som invandrat hit att känna sig välkomna genom att bevisa att Sverige inte alls hade något storslaget förflutet, ja i själva verket ingenting alls att vara stolta över? Som om man måste förneka det förflutna för att kunna bygga en framtid.

Jag kan personligen komma på en lång rad argument för att rasister är dumma i huvudet – men kåldolmsargumentet känns oerhört långsökt- och jag kan inte föreställa mig att jag som invandrare skulle känna mig mer välkommen i ett land där invånarna skämdes över sin historia.

Hursomhelst så har den svenska benägenheten att förneka den egna identiteten nått nya höjder de senaste åren. Medan man i andra länder blivit alltmer medvetna om värdet av ett levande kulturarv har debattörer i Sverige framfört ståndpunkter som att det i själva verket inte finns några etniska svenskar! (Jag undrar om samma debattörer skulle ansluta sig till påståenden om att det inte fanns några romer, eller samer eller slaver eller judar…).

Särskilt tacksamma måltavlor för denna antisvenska hållning är de olika epoker och företeelser som tidigare utgjort föremål för nationalromantikens lovsånger: stort sett Stormaktstiden och vikingatiden. Extra obehagligt blir det dock när förnekandet ges vetenskapliga förtecken.

Invandrade Asar.

På julafton publicerade Svenska Dagbladet en artikel med rubriken ”Invandrade myter om Oden och Tor”. I ingressen kan vi läsa:

Sedan år 2000 har arkeologer och religionshistoriker tillsammans tagit ett stort forskargrepp på [sic!] de förhistoriska religiösa uppfattningarna. Det har inneburit att den beskrivning och den idévärld som presenterades av Snorre Sturlasson i början av 1200-talet fått sig ännu en törn.

Artikeln berättar så om att religionshistoriker och arkeologer funnit nya bevis för hur de forntida religionerna influerat och påverkat varandra och hur religiösa föreställningar vandrat från en kulturkrets till en annan. Intressant och viktig vetenskap med andra ord, det underliga är hur rönen presenteras i artikeln.

Vad jag frågar mig är: vad är det som är så häpnadsväckande? Vad är det i Snorre Sturlassons ”beskrivningar och idévärld” som har fått sig en törn? Möjligen kan det vara svårt för den som idag är uppriktigt och innerligt Asatroende att få ytterligare vetenskapliga belägg för att myterna har äldre förlagor – men inte jobbigare än för de judar och kristna som får veta om äldre förlagor till de bibliska texterna.

Det som artikeln gör är att den framställer den fornnordiska religionen som enbart ett hopkok av ”invandrade” religiösa föreställningar: ”både Tor och Oden är hybrider med inslag från romarriket, i Odens fall kanske också från Persien.”

Ett genuint nordiskt hopkok!

Naturligtvis har religioner i alla tider tagit intryck från varandra! Redan som liten fascinerades jag av likheterna mellan de nordiska och de grekiska gudasagorna och anade genetiska samband som sedan tett sig alltmer självklara ju äldre och mer beläst jag blivit. Den nordiska gudavärlden är inte unik för att den består av en samling genuint nordiska element helt utan intryck utifrån – den är unik eftersom den är ett unikt hopkok av föreställningar från när och fjärran, uppblandat med lokala element.

Det mest bisarra är att artikelförfattaren tycks utgå från att de ”invandrade” myterna har någon form av ursprunglighet – som om inte den romerska, den keltiska och den persiska gudavärldarna i sig själva utgjorde hopkok av äldre trosföreställningar!

De fornnordiska gudasagorna och myterna är lika genuina, unika och enastående som de grekiska, romerska, persiska och keltiska gudasagorna och i likhet med dessa ett kulturarv väl värt att bevara!

Att leva med sin kropp.

Ibland slår Proust verkligen huvudet på spiken:

"Det är när man är sjuk som man märker att man inte lever sitt liv ensam utan fastkedjad vid en varelse av annan natur, som man är skild från genom en avgrund, som inte känner en och som man aldrig kan göra sig förstådd av: sin kropp. En stråtrövare som man råkat ut för skulle man kanske kunna övertala att ta hänsyn om inte till ens olycka så åtminstone till sitt eget intresse. Men att be sin kropp om barmhärtighet är detsamma som att hålla tal till en bläckfisk, för vilken ens ord inte kan ha mera betydelse än vattnets skvalpande och som man skulle finna det fruktansvärt att behöva leva tillsammans med."


- Marcel Proust, Kring Guermantes, översättning Gunnel Vallquist.


Till Körsbär i likörs försvar!

Så här till jul infinner sig den årliga och mycket angelägna tvistefrågan rörande vissa av pralinerna i Marabous chokladask Aladdin. Förvisso har Alladinaskarna för länge sedan förlorat den charm som eljest vidlåder lyxiga pralinaskar, i och med att de numera syns torna upp sig i enorma travar på varje bensinstation och kiosk – varför den air av exklusivitet som gör just chokladaskarna åtråvärda har fullständigt skjutits i sank. Men just på grund av denna Aladdininflation tycks den ha blivit i det närmaste omöjlig att undvika – och efter varje julledighet brukar jag sitta med minst ett par tre av nämnda pappkartong.

Den tvistefråga jag nämnde rör den mörka pralinen Körsbär i likör – en sannskyldig klassiker i pralinsammanhang. Körsbär i likör har så länge jag kan minnas varit familjens favorit i pralinsammanhang och tillika den som de hårdaste striderna utkämpats kring. Detta i kontrast till den vedervärdigt tråkiga nougatpralinen Noisette, vilken tillverkarna dessbättre på sistone valt att avföra från repertoaren. 

På senare år har det emellertid kommit till min kännedom att det finns människor med underutvecklat smaksinne, ja rentav hela familjer och släkter bestående av sådana personer, vilka skyr Körsbär i likör på samma sätt som vi i min familj värjt oss mot Noisetten.

Nu fruktar jag att dessa pralinätandets barbarer ska lyckas få så starkt genomslag med sin tarvliga ståndpunkt att Körsbär i likör röner samma oblida öde som Noisetten gjorde fast välförtjänt. Därför vill jag i sann Aftonbladet-anda mana till ett upprop för bevarandet av pralinen Körsbär i likör!


By night...

SÅ DU HAR STIGIT UPP?
Sonett.

Så du har stigit upp? Är redan klädd?
Så du har tänkt att gå nu mitt i natten?
Glöm inte bort: på hatthyllan finns hatten.
Men, vännen, skadan är ju redan skedd! 

Hur skulle jag ha kunnat va beredd,
när du kom fram och drog mig i kravatten,
och sedan när du spydde i rabatten
så insåg inte jag, jag var förledd! 

Vad är det som har ändrats? Snälla svara!
För att du fått ett fånigt SMS?
Ifrån din pojkvän som du, underbara 

förtigit för mig liksom din adress.
Jag är väl blott en i den stora skara
som du förfört av fruktan för tristess.


- Lars Anders Johansson

Är jag en gubbe nu?

För en tid sedan skrev jag om en lysande platta med John Dowland-tolkningar, gjord av Sting av alla människor. Nu är jag tvungen att göra ytterligare ett bekännande som torde vara en varningsklocka med än mer olycksbådande klang vad gäller utvecklingen av undertecknads musikaliska preferenser.

Detta nya bekännande förvärras dessutom att det var min far som introducerade mig till den skiva som skulle leda mig av den smala vägen. Nåväl, här kommer det: Jag tycker att Bruce Springsteens nya skiva Seeger sessions är lysande!

Springsteen har samlat ett gäng fenomenala bluegrassmusiker omkring sig och tillsammans gör de folkmusiktolkningar av Pete Seegers låtar – Pete Seeger, Woody Guthries arvtagare och föregångare till halvfigurer som Bob Dylan.

Det rör sig inte bara om en välljudande produktion, den levereras också i en snygg förpackning. Inte blir det hela sämre av att det medföljer en otroligt charmig DVD-skiva med filmklipp från inspelningen – i Springsteens eget vardagsrum!

Så, nu sitter jag här, och har för egna pengar inhandlat skivor med såväl Sting som Springsteen. Är jag en gubbe nu?

(Om ni hör mig börja lovprisa John Fogerty får ni skjuta mig)


"Uppsala är bäst!" - Gunnar Wennerberg

Eftersom jag är oerhört stolt över och mån om min hemstad Uppsala har jag nu valt att bidra till dess storhet och ryktbarhet genom att utplacera även Slottet i saknadens dalar på bloggkartan.se

Tack för en underbar kväll!

Jag skulle bara vilja passa på att tacka alla som var på Bistro Hijazz igår kväll för en underbart lyckad afton: mina kära bandmedlemmar som gjorde ett fantastiskt bra jobb, krogpersonalen, Kvartet Traktor som lyfte taket på stället sedan vi spelat färdigt, samt sist men inte minst: den underbara publiken!

Visst känns det surt att inte kunna spela gitarr, men med ett sånt här band är det kul att vara tillbaka på scenen igen!

Idag är det dags!

Alla som ikväll befinner sig i, eller i närheten av Uppsala är hjärtligt välkomna på releasespelningen för nya singeln Svärmorsdrömmen! Det är även den första spelningen jag gör sedan bilolyckan i augusti, och tillika den första spelningen med den nya sättningen.

Vi håller till på Bistro Hijazz (i samma byggnad som centralstationen) och det hela börjar klockan 21. Inträde 50 kr.

Förutom Lars Anders Johansson Band spelar även Kvartet Traktor, som firar femårsjubileum. Galen tvåtaktsfolkmusik från balkan.

Välkomna!

Releasefest!

Litteraturkritikens avskum!

Att litteraturkritiken utarmats under de senaste decennierna visste vi redan, men vidden av förflackningen har jag inte greppat förrän idag. Naturligtvis skall inte Helsingborgs Dagblads så kallade litteraturkritiker Kristian Lundberg betraktas som en representant för hela kritikerkåren, men förekomsten av sådana avarter säger en hel del om vilket klimat som råder på kulturredaktionerna i vårt land. Att man släpper fram charlataner som Lundberg på en arena där alltför många slåss om ett närmast obefintligt antal platser.

Vad är det då Lundberg har gjort? Han har recenserat och tillika sågat en roman av deckarförfattarinnan  Britt-Marie Mattsson. Problemet är att Mattsson inte hunnit skriva romanen ännu. Lundberg har baserat sin sågning på en kort sammanfattning som stått att läsa på Piratförlagets hemsida. Denna pinsamhet avslöjades när Mattsson själv ringde upp kulturredaktören på Helsingborgs dagblad.

Lundberg står sannerligen med byxorna nere – har han då vett att skämmas? Nej, oförskämdheterna mot Mattsson bara fortsätter i den så kallade ursäkt som Helsingborgs Dagblad publicerat idag:

- Den här hösten har jag läst över hundra kriminalromaner. Svenska. Utländska. Bra. Dåliga. Urusla. En och annan guldklimp fanns det naturligtvis. I och med att jag recenserade ett större antal av dessa böcker i en genomgång för Helsingborgs Dagblads kulturredaktion – lyckades jag med det postmoderna tricket att recensera en bok som inte fanns. I och för sig en smula roande. Och kanske blir det till och med ett underlag för en kommande kritikerdebatt. Men låt det då röra sig om angelägna böcker!

- Det blev naturligtvis inte bättre av att jag gav Mattssons icke-roman negativ kritik. För detta ber jag om ursäkt. Det är möjligt att Britt-Marie Mattsson kommer att skriva en alldeles förträfflig bok. Det jag gjorde var att blanda ihop författarna och böckerna. Noteringar med text för publicering.

- Och, hur troende jag än är, så kan jag inte sia om framtiden. Jag vill be Mattsson om ursäkt, och hoppas att jag får tillfälle att såga hennes bok när den väl finns ute på marknaden.


Nej Kristian Lundberg det är inte särskilt roande, det är bara pinsamt och säger en hel del om din syn på ditt uppdrag. Visst kommer detta att fungera som underlag för en kritikerdebatt, men knappast på det sätt som du har tänkt dig.

Vi tror inte heller att du av misstag blandat ihop ”noteringar med text för publicering” – att du däremot blandar ihop författarna och deras böcker tycks stå utom allt tvivel.

Jag har personligen ingen uppfattning om Britt-Marie Mattsson eller hennes författarskap, men jag tycker inte att Lundberg stärker sin egen ställning när han fortsätter att vara otrevlig, istället för att förbehållslöst be om ursäkt till författarinnan i fråga.

Han stärker inte heller sin ställning när han i en intervju svarar på frågan om hur han ser på de reaktioner hans klavertramp har väckt:

- Det här ska inte tigas ihjäl, jag har gjort ett misstag och får stå för det. Men samtidigt blir jag en smula häpen. Jag har skrivit litteraturkritik sedan jag var 20 och jag aldrig fått några reaktioner tidigare. Inte ens när jag recenserade och sågade min egen bok i Aftonbladet. Då hade jag räknat med en debatt, men ingen hörde av sig. Det visar väl lite hur korrumperad kulturvärlden är i Stockholm. Och så händer detta när jag skriver om Britt-Marie Mattsson och en deckare.

Lundberg är den siste som skall uttala sig om vem som är korrupt och inte, likväl som att påstå att han står för sitt misstag. Jag hoppas att Kristian Lundberg aldrig mer kommer att få publicera någon litteraturkritik, och jag hoppas att detta kommer att fungera som en varningsklocka för en del andra kritiker. Har man inte tid att läsa alla böcker som man har tänkt recensera ska man heller inte recensera dem.


Lycksalige lieman!

LILLA DÖDEN.
Snuskig sonett.

Nu rycker varje del utav din kropp,

men snart ska dina lemmar ligga stilla.

Jag ryste till när jag erfor det lilla

försynta kvidande du stämde opp.

Men än vet dina spasmer inget stopp,

du vrider dig, det ter sig riktigt illa,

men syner som den här kan lätt förvilla

och alltför snabbt är stridernas förlopp. 

Se där, du slappnar av, det var av nöden!

Du skälver till en sista gång och ler

och genom kroppen strömmar varma flöden. 

Du blickar bedjande mot mig om mer.

Ty har man en gång ljutit lilla döden

så vill man sannerligen ljuta fler!

- Lars Anders Johansson


Det är tuffa tider, för en del...

Aftonbladet rapporterar att för första gången i modern tid lyckats utrota en större däggdjursart. Det rör sig om den kinesiska baijidelfinen som har levt i Yangtzefloden i 25 miljoner år. Ett forskarlag sökte i sex veckor efter överlevande individer innan man slutligen tvingades förklara arten utrotad. Orsakerna till det totala utplånandet uppges vara olagligt fiske, kollision med båtar och förstörelse av delfinens naturliga miljö. 

Är inte civilisationens framåtskridande fantastiskt?

Samma tidning meddelar att den svenska kvoten av sill och skarpsill redan är uppfiskad i Östersjön. Jag hoppas att detta inte kommer att leda till att folk köper mer av andra utsatta arter som torsk och lax. Tänk innan ni handlar – utplånade fiskpopulationer kan inte återplanteras!

För övrigt kan sillen från Hambergs fisk här i Uppsala varmt rekommenderas, om det finns någon kvar vill säga.


Gnäll om gnällande för gnällandets skull.

Hej igen allihop!

Vad skönt att åter kunna skriva här i Slottet i saknadens dalar, efter den gångna veckans strul. Förhoppningsvis är det över för gått, emedan man hoppas att Blogsoft lärt sig sin läxa och kommer att försöka ligga lite före med kapaciteten. Min uppmaning kvarstår dock, att man separerar oss som betalar för att våre bloggar ska fungera reklam- och problemfritt från dem som gratisbloggar med sina sidor nedsmutsade av annonser. Köper man en  tjänst så har man rätt att ställa krav.

Därför är det underligt att läsa i
kommentarerna på Blogsofts informationssida hur upprörda gratisbloggarna är över att vi som betalat för oss låtit vår frustration komma till uttryck. Om man inte bryr sig om huruvida ens blogg är oanvändbar under en vecka eller om man inte bryr sig om att man gör reklam för gud vet vad, så är det upp till var och en.

Men köper man en tjänst så har man rätt att få det man betalar för. Varför då dessa upprörda tongångar från snyltarna, med ordval som ”dagens I-landsproblem” och ”skaffa er ett liv”? Varför blir ni så stötta av att vi vill ha det vi betalar för?

Bryr ni er inte mer om ert skrivande är mitt tips att ni lägger ned era bloggar och frigör serverutrymme, så att vi slipper såna här problemsituationer i framtiden. Liksom vi slipper läsa ert gnäll för gnällandets egen skull.

Nu har jag gnällt klart.


Se människan!

LYCKSÖKARNA
Sonett.

Visst är det rätt ironiskt, eller hur?
Man säger ju att alla söker lycka:
Men om så vore fallet kan man tycka
att människan är ett rätt tragiskt djur. 

Se samhället, se hela vår kultur,
se templen till Guds ära vi sökt smycka!
Se tryggheten som är vår enda krycka!
Se rikedomen i sin gyllne bur! 

Vad fick vi ut av sekler utav strävan,
av gudarna vi reste, föll på knä
inför och bad om nåd av dem i bävan

 för några simpla beläten i trä.
Nej, lycka - det är mat och vin i krävan,
en famn att somna i och lite lä.


- Lars Anders Johansson

Vad händer Blogsoft?

Nu är jag hjärtinnerligen trött på detta Blogsofts evinnerliga krånglande. Det tar en halvtimma att publicera ett inlägg och ännu längre att svara på kommentarer - vid de tillfällen som detta överhuvudtaget är möjligt.

Jag förstår inte varför vi som valt att inte smutsa ner våra texter med reklam ska behöva dras med problem som uppstår när snyltbloggarnas antal ökar snabbare än serverkapaciteten? Min uppmaning till blogsoft är att separera gratisbloggarna och de betalande från varandra. Den som betalar borde rimligen ha rätt att ställa krav, exempelvis att slippa onödigt krångel.

Jag ber om ursäkt för att jag varit dålig på att svara på kommentarer den sista tiden. Skyller på ovanstående orsaker.

Hur tänker folk?

Den här hösten har klimatfrågan fått ett enormt genomslag i västvärlden, både i medierna och bland världens ledare. FN har hållit klimatkonferens i Nairobi och självaste kungen betonade klimatfrågans relevans i sitt invigningstal i Riksdagen i år.

Forskaropinionen är enig om vilka katastrofala konsekvenser en underlåtenhet att agera i klimatfrågan skulle kunna få, och miljörörelserna har presenterat handlingsplaner. Folk har skrivit på upprop och gått i klimatdemonstrationer för att få politikerna att agera. Man skulle ha kunnat tro att klimatengagemanget blivit en folkrörelse.

Det har informerats överallt i medierna om klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser, bland annat har det understrukits att flygtransporter är en av de allra största bidragande orsakerna till utsläppen av växthusgaser. Denna statistik kan kompletteras med det faktum att 64 % av alla flygturer utgörs av rena nöjesresor.

Trots detta visar resebyråernas rapporter att solresor över julhelgerna är populärare än någonsin bland svenskarna. Resebyråerna och flygbolagen gör rekordvinster på folks längtan till solen och värmen.

Hur f*n tänker folk? Ser de inte sambanden mellan sitt eget agerande och den oroväckande varma vintern i Sverige? Tror folk att det räcker med att skriva sitt namn på något upprop och att man sen kan upprätthålla vilken livsstil som helst? Eller tror de att deras lilla insats inte skulle göra någon skillnad, så att de lika gärna kan flyga till andra sidan jorden för nöjes skull? Eller argumenterar de på det gamla beprövade sättet ”alla andra gör det ju”?

Den här typen av kortsynthet gör mig både förbannad, frustrerad och förtvivlad. Hur ska vi kunna rädda det som räddas kan om folk inte ens kan göra avkall på helt onödiga solresor över julhelgerna?


Dust to dust.

Allt når slutligen sin ände, och cirklar sluts i universums oändliga kretslopp. När jag återvände till min boning om eftermiddagen hade mina förutsägelser från förmiddagen slagit in som förmodat, dock något snabbare än väntat.

Pepparkakshuset ligger i slutgiltigt i spillror. Jag prisar min lyckliga stjärna att vi hann föreviga bygget, men förbannar de makter som styrde så att det inte skedde med min egen kamera.

Störtas skall det gamla snart i gruset…

Noterar med sorg och beklämdhet att hög luftfuktighet och ett ogynnsamt förhållande till gudarna börjat få det ståtliga pepparkakstempel jag skrev om tidigare att börja krackelera. Väggarna bågnar, de rikt utsmyckade drakhuvudena lossnar och faller till marken, taken störtar in.

Dessvärre har jag ännu inte kommit över någon digitalkamera att föreviga mästerverket med, men jag har dokumenterat bygget med en vanlig kamera. Tvivlar dock på att bilderna kommer att hinna framkallas innan jul så att ni hade fått se skapelsen i hela dess prakt.

Numera är det en rätt sorglig syn som möter en i mitt kök, där det hukande hednatemplet återupplever asakultens slutliga fördrivande från det halsstarriga Uppland på 1000-talet. Jag har gett upp hoppet om att något kommer att återstå till julafton.


RELEASEPARTY!

Releasefest!

Sandens sång.

Jag är den blodbesudlade sanden på Colosseums cirkelformiga plan.
Mina miljontals sandkorn har förts hit från världens alla hörn:
Under tånaglarna på nubiska gladiatorer
vars förfäder härskade över Egyptens uråldriga öknar
långt innan hundra tusen slavar byggde faraonernas pyramider.
Långt innan Tuthankhamon inneslöts i sin klippgrav.
Mina tusentals sandkorn fördes hit samlade i pälsen på indiska tigrar
och burna i manen på savannens mäktiga lejon
- Afrikas härskare långt innan nubierna.
Tusentals sandkorn kom med de svarthåriga ibererna från väster,
från de blodtörstiga kelternas legendomsusade vidder i norr
och från Germanicas ruvande skogar
där karlar med håriga ansikten stryker kring uråldriga trädstammar
bidande kejsardömets undergång.

Mina sandkorn fördes hit av Caesars legionärer,
i vecken på deras mantlar och sömmarna på deras sandaler,
sedan de återvänt från det galliska fälttåget
och belägringen av Alesia.
Några av kornen bars rentav hit fastklibbade i Vercingetorix mustascher
varifrån de fladdrade när han drog sin sista suck under Gaius Julius triumf.
Sandkorn fördes hit från Octavianus segerrika fälttåg
och lägrade sig över arenan,
sedan han antagit namnet Augustus
och låtit uppföra detta monument över livets
föränglighet.
Några av mina sandkorn är ännu svarta
sedan en Horatius eller en Ovidius använt dem till att torka bläcket
på de papyrusrullar som rymde deras oden eller metamorfoser;
torka bläcket,
såsom de nu används till att suga upp blodet från de olyckliga själar
som offrar sina liv för några timmars förströelser.

Samtliga av dessa sandkorn är äldre än dessa multnande storheter.
De är äldre än de makedonier och greker som förde dem västerut från Babyloniens öknar
sedan Alexander besegrat Dareius.
De är äldre än Egyptens pyramider och de svarta indiernas vittrande ruinstäder.
De är äldre än självaste Babylon och Ninive
där Assurbanipal firade sina lysande skönhetsfester.
Äldre än självaste Ur och Uruk.
Vart och ett av dessa sandkorn har genom årmiljonerna nötts ner
- vart och ett av dessa sandkorn var vid tidernas gryning ett stenblock av gigantiska proportioner:
Ett stenblock värdigt att infogas i Olympens murar.
Nu virvlar vi blott som damm kring de råbarkade slagskämparnas sandaler
far upp som rök kring deras spasmodiskt ryckande lemmar sedan banesåret tillfogats dem.
Suger upp deras blod
och klibbar fast vid deras utspillda tarmar, senor och hinnor
för att sedan följa dem
på vägen till avskrädeshögen.
Jag är den blodbesudlade sanden på Colosseums cirkelformiga plan.

Lars Anders Johansson


Satanistiska nätverk av pedofila kannibaler inte längre på tapeten?

Man kan förvisso ifrågasätta trovärdigheten hos forskare som gång på gång genomskådats när de farit med osanning och använt sin forskning för att bevisa en hypotes om att hälften av jordens befolkning skulle vara djur, kvinnomisshandlare och satanistiska pedofilkannibaler.

Journalisten
Jan Guillou har skrivit böcker och gjort teveprogram om häxförföljelser i Spanien och Sverige i historiskt tid, och även framgångsrikt relaterat dem till liknande företeelser i vår egen samtid.

I dagens kolumn i Aftonbladet tar han upp ett sådant fall, som förra året väckte enorm uppståndelse i media, eftersom det var en ledande feminist som skulle rannsakas, men som, allteftersom vederbörandes ”forskning” synats i sömmarna försvunnit alltmer i skymundan.

Visst väcker det frågor om vilka som egentligen kontrollerar det mediala utrymmet? 

Josh har för övrigt skrivit en tänkvärd text om radikalfeministernas syn på jämlikhet.

Marcus Birro tar upp ett snarlikt ämne på sin blogg. Läs och begrunda!


Come again; sweet love doth now invite...

Jag har gjort någonting som jag aldrig trodde att jag skulle göra. Jag har köpt en skiva med Sting. Och jag gillar den. Inte för att jag egentligen haft någonting emot Sting eller The Police, det är bara det att Sting tillhört den stora, oöverskådliga skara artister som överhuvudtaget inte intresserat mig, varför jag helt enkelt lämnat dem därhän.

Nu är det inte så att jag helt plötsligt blivit ett nyfrälst Stingfan och inom kort kommer att rusa ut för att införskaffa karlens samlade verk på vinyl. Låt mig förklara hur det ligger till.

Jag har länge beundrat den brittiske femtonhundratalspoeten och kompositören John Dowland, skapare av den Elisabethanska musikens två smash hits Greensleaves och Come again. Dowlands musik brukar framföras, antingen som på hans egen tid av en countertenor till ackompanjemang av en renässansluta, eller av diverse rennäsans- eller barockensembler.

Jag höll därför på att ramla av stolen när jag en dag på TV4:s Nyhetsmorgon fick se ett reportage om Sting, där denne gav en konsert med sånger av John Dowland. Redan detta var häpnadsväckande, men inte nog med detta – det lät bra också!

Att Sting är en duktig sångare har jag kännt till sedan tidigare även om det inte väckt något större intresse, men att han klarar av att på vanligt rock/popmanér sjunga dessa svåra renässansbitar, vanligtvis framförda av klassiskt skolade sångare imponerade storligen.

Vad Sting gör är att han flyttar ner sångerna en oktav från countertenorernas ljusa falsettsång ner till det register där vi är vana att höra sång inom populärmusiken av idag. I övrigt är arrengemangen klassiska, med Sting själv på luta och virtuose Edin Karamazov på luta och ärkeluta.

Skivan, som också är utgiven på ärevördiga Deutsche grammofon, ger ett intimt intryck och känns gedigen och välgjord. Förhoppningsvis kan den få nya generationer och vidare kretsar att intressera sig för Dowlands musik, kretsar som haft svårt att ta till sig den klassiskt skolade sången.


Man kan lyssna på exempel från skivan på Deutsche grammofons hemsida.


Måste man ömka sig för att bli tagen på allvar?

Jag skrev för en tid sedan här i bloggen om hur människor värjer sig för att konfronteras med min skada från bilolyckan genom att säga saker som ”det kunde ju ha gått så mycket värre” eller ”tur i oturen”.

Jag har upptäckt en annan företeelse som tycks ligga i linje med detta. Den går ut på att människor tar varje tillfälle i akt att läsa in att jag på något mirakulöst sätt helt plötsligt skulle ha blivit frisk – trots att de sedan tidigare är införstådda med skadans omfattning och vilka tidsperspektiv den innebär.

Slottet i saknadens dalar verkar spela en inte helt perifer roll i detta sammanhang. Åtskilliga gånger har jag mötts av reaktioner från ytliga bekanta som har läst i min blogg och tagit det faktum att jag inte skriver om mina skador och mitt hälsotillstånd hela tiden som intäkt för att allt helt plötsligt skulle ha gått över.

Är det så att man inte är trovärdig såsom skadad och sjukskriven om man inte ägnar all kraft åt att beklaga sig och ömka sig på alla sociala arenor? Det verkar nästan som om min strävan att försöka leva ett så normalt liv som möjligt blir något som vänds emot mig. 

Att vi äntligen bestämt oss för att släppa den sedan länge planerade singeln tas som intäkt för att jag helt plötsligt skulle kunna spela gitarr igen. Det är inte jag som spelar gitarr på singeln, jag sjunger och spelar munspel.

Jag förväntar mig inte att alla ska gå runt och tycka synd om mig för att jag är skadad, men jag är hjärtinnerligen trött på människor som antingen låtsas bry sig eller på människor som hela tiden försöker förminska skadans omfattning och vad den innebär för mitt liv.

Hur ligger det då till med mitt hälsotillstånd? Min axel är fortfarande så gott som orörlig, både till följd av mjukdelsskador efter axelfrakturen och på grund av nervskador som gör att musklerna inte kan aktiveras. Nervskadorna gör vidare att jag är mer eller mindre förlamad i överarm, underarm, handled och fingrar. 

Vad nervskadorna anbelangar vet man inte om nerverna kommer att kunna återhämta sig själva eller inte och jag är fortfarande under utredning hos neurokirurgerna på Akademiska sjukhuset rörande huruvida det kommer att bli en nervoperation eller inte. Oavsett vilket så är det en fråga om flera år innan man vet hur det slutligen blir.

Gällande själva axelleden så är det inte heller någon som kan svara på hur det kommer att bli med den, vilken rörlighet jag kommer att kunna få tillbaka och inte. Det enda jag kan göra är att oförtrutet fortsätta med min sjukgymnastik, vilken tar upp en stor del av min tid.

Så, nu har jag beklagat mig färdigt och hoppas att jag kan få ägna mig åt att skriva om andra ämnen här i Slottet i saknadens dalar, utan att det kommer att användas emot mig. Jag hatar nämligen självömkan.


Som ett krokigt träd...


Som ett krokigt träd på en vindpinad kust
omsvärmat av svarta fåglar.
Står hon, böjd och blickande.
Krökt men reslig.
Mot de tusen stjärnors rullgardin

fladdrande från firmamentet.
Begrundande sina små synder,
blundandes för de stora
som krökte henne
alltmedan stigen kroknade.
Så slog hon rot
vid dikeskanten.
Invid vägen där fororna dundrade fram
fulla med matvaror till marknaden,
fyllda med fulla formän på väg hem i kvällningen
till hungrande hustrur och barn.
Så slog hon rot vid vägkanten
alltmedan den blånande oceanen alltjämt slungade sin dyningar
mot den långrunda strandens tångsvepta bankar.
Alltmedan fartygen fortfarande satte kurs mot främmande hamnar,
förliste eller plundrades av pirater.
Så slog hon rot
och hennes grenar bar lysande frukter.
Men frukterna tyngde ned hennes grenar
som förr hade strävat mot himmelen.
De kröktes medan stigen kröktes.
De kröktes och snart sänkte hon sina dignande grenar mot marken.
Hennes frukt lyste i solskenet.
Och snart kom de,
burna av vinden från havet.
Sotigt svarta.
Dystra fåglar.
Kringsvärmade henne.
Plundrade hennes rikedomar.
Tills hon stod där, naken
med kala grenar, ännu böjda mot marken.
Nedtyngda av de svarta fåglarnas stinna kroppar.


Lars Anders Johansson


Dumma j*vla Banverket!

I Uppsala, som är en sällsynt dåligt planerad stad. Lider vi av att järnvägen löper rakt genom stan och att övergångarna på många tätt trafikerade platser är gjorda i form av bommar och inte som tunnlar. Åtskilliga gånger i veckan händer det att man blir stående vid någon av dessa övergångar, väntandes vid en nedfälld bom på ett tåg som aldrig verkar komma. 

Ofta fälls nämligen bommarna ner fem minuter innan tåget ska passera, varför en stor och tämligen irriterad folkmassa brukar hinna ackumulera sig på var sida om järnvägen – med resultatet att total anarki och förvirring uppstår när dessa båda horder möts på mitten när bommarna väl fälls upp.

Idag när jag skulle gå ner på stan blev jag stående på detta vis. Så passerade tåget och bommarna började fällas upp. Så snart bommen började stiga så satte jag och den omgivande folkmassan oss i rörelse, frustrerade över att ha fått stå och vänta ovanligt länge. Döm då om min förvåning när bommen, efter att ha rests ungefär en halvmeter helt plötsligt börjar sänkas igen och varningssignalerna börjar ljuda. 

Folkmassan splittrades. Några få började springa i den fåfänga förhoppningen att hinna över innan bommarna var helt nedfällda, medan större delen av folket helt enkelt fick vända tillbaka. Undertecknad däremot råkade befinna sig precis under bommen när den började sänkas igen och fick bomj*veln i huvudet!

Jag önskar de ansvariga på Banverket allt ont, och om någon av dem skulle läsa det här uppmanar jag dem att inte låta bommarna vara nedfällda fem minuter för och efter varje tåg passerar, men framförallt att inte ändra er mitt i!


Sinne för proportioner.

Vem är det egentligen som skriver recepten i kokböcker och tidningar? Vad är det för fel på dessa människors sinne för proportioner? Låt mig illustrera med några exempel:

Häromdagen skulle jag och en mig närstående person baka hemmagjorda pizzor. För degens räkning konsulterade vi den Rutiga kokboken – vid sidan av Vår kokbok- standardverket inom svensk hushållsmatlagning. Där fanns recept angivet för antingen två eller fyra pizzor. Visa av erfarenheterna från tidigare pizzabak valde vi receptet för fyra pizzor. 

Trots detta räckte degen endast till två pizzor av mindre omfång än en genomsnittlig pizza för en person. Är kokbokens recept gjort för småbarn eller är det mellanmålspizzor det är frågan om?!

Vidare skulle jag i samband med helgens julbak rulla chokladbollar. Eftersom jag inte gjort detta sedan koltåldern var jag återigen hänvisad till receptens värld. Då Rutiga kokboken utelämnat detta standardbakverk (det fanns varken med under ”chokladbollar”, ”negerbollar” eller ”kokosbollar”) sökte jag upp ICA:s recept på nätet.

Även vad gällde chokladbollarna hade jag en vag föraning om att receptet, som utgav sig för att räcka till hela 30 chokladbollar, skulle vara tilltaget i underkant, så jag rullade mycket små bollar – små på anständighetens gräns.

Döm om min förvåning när slutresultatatet blev 19 stycken ynkligt små kreationer som stirrade tillbaka på mig med sina små pärlsockerögon. Hur i hela h*lv*te skulle den satsen kunna räcka till 30 chokladbollar!?

Är receptens orimligt snåla omfång ett utslag av någon form av missriktad folkhälsofascism? Finns det något hemligt statligt direktiv riktat till författare av kokböcker och recepthemsidor som tvingar dem att halvera ingridiensernas mängd?

Eller har de helt enkelt inget sinne för proportioner?


Svärmorsdrömmen är här!

Nu kommer den äntligen, cd-singeln Svärmorsdrömmen! Den som var tänkt att släppas i början av hösten, men som sköts på obestämd framtid sedan en våldsam bilolycka som nästan ändade musikkarriären kom emellan.

SvärmorSvärmorsdrömmen innehåller som sig bör två stycken spår, utöver titelspåret även den lugnare ”Våldsverkarvalsen”. Låtarna är tänkt att visa på både en viss kontinuitet och en musikalisk bredd.

Skivan kommer att släppas i december. Mer information om releasefest med mera kommer inom kort. 

Svärmorsdrömmen kostar 40 kr + porto och självklart går det bra att redan nu skicka beställningar via e-post: larsjohansson1981@hotmail.com


Stockholm International Horse Show, Globen

I helgen besökte jag Globen och Stockholm international horse show. Det bjöds på fyrbent underhållning av de mest skiftande slag. Förutom de sedvanliga tävlingarna och uppvisningarna i dressyr, hopp och fyrspann var det också en hel del showinslag.

Mest häpnadsveckande av dessa var nog invigningens öppningsnummer med en ryttare och häst inneslutna i en gigantisk ballong. Jag begriper inte hur man lyckas få en häst att göra så komplicerade manövrar inuti en ballong, och jag begriper än mindre hur man lyckas få in hästen i ballongen ifråga. Spektakulärt var det i alla fall.

Efter paus bjöds på fartfylld underhållning i form av den internationella sporten Horse ball, rimligen hästboll på svenska. Två tyska lag tävlade mot varandra i två halvlekar om sjuminuter vardera och enligt speakern var det första gången en hästbollmatch spelades i Sverige. Sporten kan enklast beskrivas som en sorts handboll till häst, där bollarna försetts med handtag så att ryttarna ska kunna greppa dem. Stigbyglarna var även specialkonstruerade så att de medgav ryttarna att glida ner längs hästens sida och plocka upp bollen från marken. Den enda regel som jag uppfattade var att man måste passa bollen tre gånger inom laget innan man fick skjuta på mål.

Roligt var det i alla fall. Surt i sammanhanget var att speakern för stämningens skull delade in publiken i halvor. Den ena halvan skulle heja på det rödvita laget och den andra på det svartgula. Dessvärre blev den läktarsektion där undertecknad befann sig utsedd att hålla på det rödvita laget. Eftersom ingen gnagare med självaktning rimligen kan hålla på något annat lag om det finns ett svartgult gäng på spelplanen fick jag helt enkelt göra mitt yttersta för att överrösta min omgivning. Som tur är verkar inte hästmänniskorna vara så hemskt bevandrade i läktarkultur så det gick ganska enkelt.

Annars var nog fyrspannstävlingen mest underhållande, eller möjligen den showartade julfinalen. Jag kan inte hjälpa att tycka att det är otroligt charmigt med mängder av shetlandsponnys som rusar runt i full karriär. Inte minst när de har stjärngossar på ryggen.


Lånta fjädrar?

Jag har funderat mycket kring varför det finns en marknad för kopior av märkeskläder. Eller, om jag får precisera mig ytterligare, varför det finns en marknad för dåliga kopior av dyra märkeskläder. Låt mig illustrera med ett exempel:

Det klassiska brittiska konfektionsmärket
Burberry har sedan en tid tillbaka åtnjutit trendstatus i stora kretsar, inte minst sedan fotbollshuliganer blev högsta mode i media. Med tiden har Burberrytrenden sipprat ut från dessa kretsar och anammats av en vidare skara. Numera kan man knappast undgå att springa på Burberryrutigt när man går ner på stan.


BurberryBurberry är ett nästan övertydligt exempel på frågan jag vill diskutera eftersom deras signum är det karakteristiska rutmönster som också kallas Burberryrutigt och som på ett eller annat sett förekommer någonstans på i stort sett alla Burberrys produkter. Burberry håller en relativt hög prisnivå - du får pröjsa ett par tusenlappar för exempelvis en halsduk, en kjol, eller ett paraply från företaget. 

På Åhléns däremot, kan du köpa en Burberryrutig halsduk för en hundring. Det är naturligtvis en kopia, och det är helt uppenbart en kopia, liksom det finns massor av billighetsprodukter på marknaden i mer eller mindre exakt kopierat Burberrymönster. Så till frågan: Varför vill man ha ett plagg som helt uppenbart är en lågbudgetripoff av ett dyrare och exklusivare plagg? Är det för att man vill åt statuspoängen man anser att det dyrare märket besitter och man hoppas att ingen genomskådar bluffen?

Visst kan man diskutera priserna på Burberrys artiklar, men det finns massor av snygga rutmönster av olika slag, av lika god kvalitet som Burberrys – varför inte skaffa en sådan halksduk/handväska o.s.v., om det inte vore just för att man ville åka snålskjuts på det dyrare märket?

Är inte statusen hos de dyra märkena betingad av just deras höga pris? Går inte hela poängen med denna status förlorad om man istället köper billiga kopior?

 


The horror!

Idag är det 149 år sedan författaren till Lord Jim och Heart of Darkness, Joseph Conrad föddes. Conrad, egentligen Teodor Konrad Korzeniowski, föddes och växte upp i norra Ryssland, där hans far som var polsk poet, levde i landsflykt. Som sjuttonåring reste Conrad till Marseilles där han tog anställning inom den franska handelsflottan. Senare övergick han till den brittiska handelsflottan och det var under dessa seglatser som han lärde sig tala och skriva engelska – det språk som skulle bli hans litterära arena.

Conrad blev sedermera både brittisk medborgare och sjökapten. Först på 1890-talet började han skriva. En stor del av hans författarskap har också hämtat sina motiv från livet till sjöss. Mest känd är han för romanerna Lord Jim, Nostromo, The secret agent samt, inte minst, den kusligt fängslande kolonialberättelsen Heart of Darkness, om en ångbåtsfärd upp längs Kongofloden, till en belgisk handelsstation. Berättelsen inspirerades av en resa uppför samma flod som Conrad företog sig 1889.

Heart of darkness är en av de tätaste och mest suggererande romaner jag har läst. Den har ett språk som liksom suger tag i en, och den öppnar för inblickar både i kolonialtidens vedervärdigheter och i det mänskliga psyket. 

Heart of Darkness har
filmatiserats, och den användes också som inspiration när Oliver Stone gjorde sin Vietnamfilm Apocalypse now, som för övrigt är en fantastisk film. Ingen av dessa filmer kan dock mäta sig med romanen  Heart of Darkness vad intensiteten anbelangar. Den är inte särskilt tjock – ta er tid att läsa den!


Första advent!

Så har det då äntligen blivit första advent! Jag tillhör den skara svenskar som tycker att julfirandet är något som tar sin början just i och med första advent, och som känner en viss trötthet över merkantilisternas alltmer utsträckta julfirande, med julmusik i butikerna från början av november och julpynt i skyltfönstren ungefär samtidigt. Jag har ingenting emot tomteorkestrar i galleriorna, julgranar och glitter, men jag tycker att man kunde spara på krutet tills den första advent så att det verkligen blev en grej av det hela. Jag menar, vad är poängen med jul om den omfattar en fjärdedel av året (vissa butiker börjar ”jula” redan i oktober…)?

Nå, efter denna lilla missnöjesyttring vill jag återvända till den julefrid som i och med advents inträde börjat lägra sig över hemmet. Lägenheten är storstädad, julstjärna inhandlad, grytlapparna utbytta mot sådana med julmotiv, alla ljus i stakarna utbytta mot röda, större delen av julbaket avklarat sam
Triakels underbara skiva ”Vintervisor” genomlyssnad tre gånger.

Men framförallt: pepparkakshuset är så gott som färdigt! Endast lite dekoration saknas – vissa nödvändiga ingredienser tog slut mitt i bygget – sen är det färdigt att visas upp för en beundrande allmänhet. Nåväl, för beundrande besökare i mitt hem i alla fall.

Årets pepparkakshus föreställer hednatemplet i Gamla Uppsala, så som det rekonstruerades av Nils Gellerstedt 1950. Bilder utlovas framöver!


Bara sådär.

Tänk vad trevligt det är när man bjuds på små positiva överraskningar i vardagen! Idag när jag gick ut och kastade soprna - eljest ett föga lustfyllt göromål - upptäckte jag till min stora glädje att någon, hyresgästföreningen får man förmoda, låtit pryda väggen i soprummet (eller "miljöstugan" som de av någon anledning kallar det) med en stor väggmålning av Gamla Uppsala. Böljande sädesfält i förgrunden och kungshögarna och kyrkan i bakgrunden, avtecknande sig mot en ljus sommarhimmel.

von Sydowmordens gåta, Uppsala stadsteater

Lättsam underhållning i förförisk trettiotalsmiljö, kryddat med förbjuden kärlek, studentikost fyllesvineri och en kallblodig mordhistoria. Det är vad som bjuds när Uppsala stadsteater ger Anders Frigells dramatisering av von Sydowmordens gåta. 

Pjäsen bygger på en verklig historia som utspelade sig i Stockholm och Uppsala 1932 och handlar i korthet om en begåvad juriststudent, Fredrik von Sydow, som mördar sin far, den inflytelserike häradshövdingen och dennes hushållerskor, reser till Uppsala och festar på champagne och ostron för att sedan skjuta sin unga hustru och därefter sig själv när polisen kommer till restaurangen för att gripa honom.

Pjäsen kretsar kring en poliskommissaries förhör med von Sydows bäste vän, vilken tillika ovetandes lånat ut den ödesdigra pistolen till mördaren. Genom förhöret får vi följa von Sydows och hans hustru Inguns liv från det att de träffas som mycket unga ända fram till den ödesdigra mordkvällen.

Vi får följa huvudpersonerna genom den borgerliga överklassens liv i trettiotalets Sverige, från sommarnöjena till lägenheterna på östermalm, från studentexamensfesten till svineriet under juriststudierna i Uppsala.

Med briljanta scenografiska lösningar hoppar man mellan de olika scenerna – särskilt imponerande är de många ”frysta” scener där polisen och den förhörde vandrar in i berättelsen och analyserar vad som sker. 

Skådespeleriet är stundtals lysande och Bengt Nilsson visar i rollen som Fredrik von Sydow än en gång vilken tillgång han är för Uppsala stadsteater! Lena Mossegård gör en stark rollprestation som Ingun von Sydow. Det unga parets högborgerliga fäder, spelade av Gustav Levin och Crister Olsson ger också en stark bild av borgerliga patriarker från början av det förra seklet.

von Sydowmordens gåta har fått mycket fina recensioner och jag får lov att stämma in i hyllningskören. Det är inte frågan om någon djupsinnig pjäs, trots att man försökt krydda den med en del filosofiska utläggningar och en diger bunt Oscar Wildecitat, men det är god underhållning och stundtals stort skådespeleri. 

Det är lätt att låta sig charmas av den trovärdiga trettiotalsmiljön, den gemytliga dekoren, den tidstypiska jazzmusiken, framförd av levande musiker, av kostymerna, språket. Jag tror att en stor del av den uppskattning som pjäsen rönt bottnar i den trettiotalsvurm man ansluter sig till, och som inte minst kommit till uttryck i nästan alla Shakespeareuppsättningar som gjorts i Sverige de senaste åren. Därmed inte sagt att uppskattningen är oförtjänt. von Sydowmordens gåta är en klart charmig pjäs!


Folkvett del 2. På teatern.

Teaterföreställningar är sammanhang som ställer stora krav på hyfs och fason på publikens sida. Till skillnad från i biografsalongerna så kan dåligt uppförande från publikens sida faktiskt störa skådespelarna i deras arbeta. Därför är det extra viktigt att teaterbesökaren följer de rudimentära reglerna för folkvett: att stänga av mobiltelefonen, inte prata eller viska, inte prassla med papper och så vidare. Vid något tillfälle skall Ingmar Bergman, under sin tid vid Dramaten, utlyst förbud mot hostningar i salongen. Det är tukt och förmaning det!

Thorsten Flinck åthutade nyligen några ungdomar som kom in sent på en av hans föreställningar av den omtvistade Doktor Flinck med orden: ”Kommer jag till ert jobb och stör er?” Alla dessa saker känns dock så grundläggande och efterlevs dessutom i så pass stor utsträckning att det räcker med att nämna dem.

Den verkliga bristen på folkvett hos teaterbesökarna kommer inte till uttryck inne i själva salongen, utan i de angränsande lokalerna, foajén och teaterbaren. Pausen är en kritisk situation, då en stor mängd människor under tumultartade former skall försöka få åt sig förfriskningar innan den ödesdigra ringsignalen kallar dem åter till sina sittplatser.

Under denna kvart/tjugo minuter råder på de flesta teatrar total anarki. Den fallenhet för att stå i kö som vi svenskar så ofta slår oss för bröstet om tycks vara som bortblåst. Köer bildas från nya håll ideligen, armbågar pressas in mellan revben, tår trampas på, ilskna blickar kastas. Allt detta för en kopp kaffe, eller det obligatoriska vinglaset.

Samma kaos inträder efter föreställningens slut då alla dessa människor har lika brått att hämta ut sina ytterkläder från garderoben. Under alla mina år som fotbollssupporter har jag aldrig på Råsunda stadion eller annorstädes blivit så knuffad, trampad på, stirrad på eller åthutad av främmande människor – trots att det var de som gick in i mig – som jag har blivit på teatrar i Stockholm, Uppsala och runtom i riket.

Vad som förvånar mig mest är att en framträdande del av denna hord, vilken likt savannens gnuer skoningslöst nedtrampar allt i sin väg, består av paranta damer i medelåldern.

I en av kommentarerna till mitt inlägg om cyklister framkastades tesen att cyklisterna anser sig kunna bete sig hur de vill eftersom de tycker sig vara mer miljömedvetna. Jag funderar på om dessa medelålders damer, som ger en åthutningar efter att de försökt tränga sig före en i garderobskön, kanske anser sig ha rätt att göra så för att de representerar den grupp som konsumerar mest kultur i landet och att man således inkräktat på deras territorium? 

Brist på folkvett är det under alla omständigheter fråga om!


Lång dags färd mot natt, Dramaten

Det blev stående ovationer när jag bevistade kungliga Dramaten för att se deras nya uppsättning av Eugene O´Neill’s familjedrama Lång dags färd mot natt. Stående ovationer för skådespelarprestationerna alltså, inte för att jag bevistade Dramaten. De stående ovationerna var välförtjänta. Inte minst Lena Endre gjorde en helt lysande insats som den morfinmissbrukande modern.

Jag är visserligen sedan tidigare förtjust i Lena Endre, men jag måste säga att detta överträffade mina förväntningar, och visade på hennes stora bredd och mångsidighet.

Börje Ahlstedt övertygade mig till slut som den bittre skådespelaren och tillika fadern i familjen Tyrone, men det dröjde ända in i andra akten innan jag helt köpte hans rolltolkning. Jag brukar ha mycket svårt för Ahlstedt, och sedan jag såg honom i Macbeth i våras var jag mycket orolig inför Lång dags färd mot natt. Om en man lyckas göra buskis av Macbeth, vad kan han då inte göra som papopa Tyrone. Mina farhågor infriades emellertid inte och buskisbörje lyste med sin frånvaro, även om skådespelaren Börje Ahlstedt några gånger skymtade fram bakom den bedagade Tyrone. Men som sagt, det tog sig i den andra akten där Ahlstedt stod för en stark rolltolkning.

De båda sönerna spelades av Jonas Malmsjö och Jonas Karlsson och de kändes på det hela taget trovärdiga. Kanske kunde framtroningen och uttrycket kännas lite väl modernt (inte minst när rekvisitören utrustat en av dem med mobiltelefon) men så har också regissören Stefan Larsson deklarerat på Dramatens hemsida att han vill att publiken ska ” känna att familjen Tyrone lever och existerar i vår tid.”

Man förstår att Larsson vill göra något nytt av sin uppsättning av en pjäs som är något av en huspjäs på Dramaten, tidigare regisserad av både Ingmar Bergman och Thorsten Flinck bland annat. Jag vet inte om det var bra eller dåligt att jag inte sett någon av dessa uppsättningar. Hursomhelst tror jag att jag såg föreställningen mer förutsättningslöst än många flitiga Dramatenbesökare med fler år på nacken än undertecknad.

Förutom ett litet minus för den besynnerliga scenografin och ljussättningen tycker jag att denna uppsättning av Lång dags färd mot natt är väl sevärd och rekommenderar den varmt till de av er som ännu inte har varit och sett den!